25.03.2019

Cerinte pentru ocuparea functiilor vacante

- cetăţean al Republicii Moldova;
- studii universitare şi postuniversitare medicale;
- deţinerea categoriei de calificare pe specialitate;
- lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;
- cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii, muncii, achiziţiilor publice, managementul conducerii, artei comunicării;
- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);
- asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;
- abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);
- atitudini: obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, de lucru in echipă, tendinţa spre formare profesională continuă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute;
- corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției;
- afecţiune, empatie pentru pacienţi şi rudele acestora;
- reputaţie ireproşabilă;

Persoanele interesate vor depune personal dosarul prezentîndu-le la sediul instituţiei, în Secţia resurse umane.

- cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
- curriculum vitae;
- formular de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
- copia carnetului de muncă;
- copiile atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific (pentru titulari);
- copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv a celui de peste hotare (pentru titulari);
- certificatul medical, formular nr. 086/e;
- copiile publicaţiilor, inclusiv ale celor inserate în revistele de peste hotare (dacă deţineţi);
- cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi);

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea fincției publice vacante în Institutia Medico-Sanitara Publica Institutul de Medicina Urgenta.

Nota:

1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
2) Persoanele care vor depune Dosarul pentru concurs incomplet sau completat contrar cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului vor fi suportate de către IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participarea la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de acte necesare, etc.) vor fi suportate de participanții la concurs.

 

Administraţia instituţiei

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.