09.04.2019

Cerinte pentru ocuparea functiilor vacante

- cetăţean al Republicii Moldova;
- studii superioare de licență;
- lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;
- cunoașterea limbii române scris și vorbit;
- cunoaşterea limbii străine la nivel european (un avantaj);
- cunoașterea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint)
- asumarea responsabilităţilor fortificării capacităţilor şi calităţii serviciilor;
- abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);
- atitudini: obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, de lucru in echipă, tendinţa spre formare profesională continuă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute;
- corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției;
- reputaţie ireproşabilă;

Persoanele interesate vor depune dosarul personal la sediul instituției, în Secția Resurse Umane.

- cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
- curriculum vitae;
- formular de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii universitare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical, formular nr. 086/e;
- cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
- copia certificatului de cunoaştere a limbilor străine (dacă deţineţi);

Nota:

1) Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
2) Persoanele care vor depune Dosarul pentru concurs incomplet sau completat contrar cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului vor fi suportate de către IMSP Institutul de Medicină Urgentă, iar cele legate de participarea la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de acte necesare, etc.) vor fi suportate de participanții la concurs.

 

Administraţia instituţiei

 

 

 

 

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.